Turisti juhend

Vasalemma Offroad Rally 2022 Seikluse juhend

Vasalemma Offroad Rally 2022 Seikluse juhend
1. Seikluse määrang ja korraldaja
1.1 „Vasalemma Offroad Rally“ korraldab MTÜ Ragnar Off-Road House, 10-12. juunil 2022, mille
raames toimub 10. juuni „Vasalemma Offroad Rally Seiklus 2022“ (edaspidi „Seiklus“).
1.2 Seiklusel saab osaleda autodega (Turist), Enduro-ga (Enduro Turist) ja ATV-dega (ATV Turist)
1.3 Seikluse ametlik infokandja on internetis aadressil www.wasalemma.ee ja www.offroad.ee ning
infotahvlil võistluskeskuses.
1.4 Seikluse ametnikud:
1.4.1 Seikluse peakorraldaja: Ragnar Sarapuu + 372 50 26 098
1.4.2 Seikluse peakohtunik: Ermi Peets + 372 566 56 131
1.4.3 Seikluse läbiviija: Ermi Peets + 372 566 56 131
1.4.4 Rajameistrid: Ragnar Sarapuu ja Ermi Peets.
1.4.5 Sekretariaadi telefon: +372 50 90 585 Arto Künnapas
2. Seikluse programm
2.1. 08.06.2022 kell 23.59 lõpeb seltskondade registreerimine internetikeskkonnas.
2.2. 10.06.2022 kell 9.00 kuni 10.00 toimub seiklejate mandaat ja registreerimine kohapeal.
2.3. 10.06.2022 kell 10.00 toimub seiklejate koosolek ning starditakse võistluskeskusest.
2.4. 11.06.2020 kell 19.00 autasustamine ja seikluse auhindade loosimine kohalviibivate
osalejate vahel.
3. Seikluse üldkirjeldus
3.1. Seiklus toimub Harjumaal, Lääne-Harju vallas.
3.2. Seikluse keskus asub Vasalemma Offroad Rally 2022 võistluskeskuses, Vasalemma
Rallikrossirada, Lääne-Harju vald, Vasalemma: 59.23514, 24.2859
https://www.google.com/maps/place/Vasalemma+Rallikrossirada/@59.233282,24.280455,9z/data=
!4m5!3m4!1s0x0:0xe75d8ce2a850b93f!8m2!3d59.2332817!4d24.280455?hl=en-US 

4. Osalemise tingimused
4.1. Seltskonnaliikmetelt nõutavad dokumendid:
4.1.1. Juhiload (piloot), juhtimisõiguse olemasolu eest vastutab piloot.
4.1.2. Sõiduki registreerimistunnistus.
4.1.3. Kehtiv liikluskindlustuse poliisi väljatrükk.
4.1.4. Turist, Enduro Turist ja ATV Turist klassil peab kaasas olema interneti ühendust ja GPS-i omav
nutitelefon. Iga seltskond peab ise jälgima, et telefonil jätkuks voolu ürituse lõpuni. Seikluse ajal
telefoni vahetada EI SAA. Seiklus toimub kasutades NUTILOGI äppi. Äpp toimib nii Android kui
Iphone telefoni peal: äppi leiad nii Play poest kui ka App Storest.
4.2 Kõikide seltskondade piloodid peavad andma allkirja selle kohta, et peavad kinni kõikidest
seikluse reeglitest ja ei kahjusta loodust, samuti selle kohta, et nad on tutvunud ja aru
saanud juhendis sätestatust. Seltskonna liikmete käitumisest tingitud eeskirjade rikkumiste
ja nõuete eiramiste eest seikluse ajal vastutab piloot (kodanik, kes andis käesolevas punktis
loetletud piirangutest ja nõuetest kinnipidamise kohta allkirja).
4.3 Kolmandatele isikutele ja kaasseiklejatele tekitatud kahju korvab kahju tekitaja.
4.4 Kõik seltskonnad viibivad trassil omal vastutusel.
4.5 Seikluse korraldaja ei vastuta seltskonna poolt neile endale ega kolmandatele isikutele
tekitatud materiaalsete ja moraalsete kahjude eest.
4.6 Reklaam:
4.6.1 Korraldaja reklaamid ja võistlustunnus peavad olema paigaldatud masinale enne
starti, rikkumisel rahatrahv 200€.
5. Tehnika ja seltskonna koosseis
5.1. Autod ja ATVd peavad olema 4×4 veovalemiga, Enduro tagavedu, tehniliselt korras ja kehtiva
ülevaatusega.
5.2. Turist, Enduro Turist ja ATV Turist varustusse peab kuuluma:
5.2.1. Esmaabipakend.
5.2.2. 2 kg tulekustuti (gaas või pulber) v.a. Enduro.
5.2.3. Vähemalt 5 m pikkune puksiirköis, v.a. Enduro.
5.2.4. TURIST masinas vähemalt 9 cm laiune puukaitsevöö (soovituslikult ka vints), v.a. Enduro.
5.2.5. ATV TURIST masinas vähemalt 5cm laiune puukaitsevöö, v.a. Enduro.
5.2.6. Seltskonnaliikmetele pole soolisi ega ealisi piiranguid.
5.2.7. Seltskonnaliikmete arv on piiratud sõiduki tehnilises passis märgitud istekohtade
arvuga.
5.2.8. Seltskond peab koosnema min. ühest autost, ATV-st või Enduro-st (võimalik ka erand).
6. Registreerimine ja osavõtumaksud
6.1. Seiklusele registreerumine toimub internetis: http://www.autosport.ee/4x4reg/
6.2. Osavõtumaksud:
6.2.1. Kuni 08.06.2022 kella 23:59ni registreerimine interneti keskkonnas 

TURIST 150 €/sõiduk, 

ENDURO 100 €/sõiduk, 

ATV 100 €/sõiduk .

6.2.2. Registreerimine kohapeal TURIST 180 €/sõiduk, ENDURO 120 €/sõiduk ja ATV 120 €/sõiduk.
6.2.5. Osavõtumaks tasutakse korraldaja arveldusarvele (MTÜ Ragnar Off-Road House, reg. nr.
80573201, LHV pank IBAN EE727700771004719082, kontakttelefon: +372 5026098,
info@offroadhouse.ee ) või kohapeal sularahas/kaardiga.
Registreerimise osavõtumaks sisaldab võistluse sümboolikaga särki Turist x2, Enduro x1 ja Atv x1 ja
Vasalemma Offroad Rally Passi Turist x2, Enduro x1 ja ATV x1.
NB! Selgitusse märkige seltskonna nimi ja klass. Makse tasumisel veenduge, et see laekuks
tähtaegselt ning õigele adressaadile.
6.3. Registreerunuks loetakse seltskond, kellelt on laekunud korrektselt täidetud
registreerumisankeet ning vastavalt registreerumise tingimustele makstud osavõtumaks.
6.4. Registreerunud ja osavõtumaksu tasunud seltskondadele, kes seiklusel ei osale,
osavõtumaksu ei tagastata !
6.5. Eraldi loodushoiu deposiiti korraldaja ei kogu, aga registreerimisankeedi allkirjastamisega
kinnitab seltskonna esindaja, et kohustub korvama kõik seltskonna poolt tekitatud kahjud.
7. Seikluse käik
7.1. Starti lubatakse mandaadi läbinud seltskonnad.
7.2. Seikluse käiku puudutav info avaldatakse mandaadis, pilootide briifingul ja/või stardis.
7.3. KUIDAS KASUTAN SEIKLUSE ÄPPI
1. Lae äpp oma telefoni
2. Installi Seikluse äpp Nutilogi (Luba äpil kõiki asju, mida ta küsib).
3. Ava äpp, esmakordsel kasutusel tuvasta end google konto või telefoni kaudu.
4. Vali loetelust sobiv seiklus: Vasalemma Offroad Rally
5. Pane tiimile nimi ja liitu.
6. Näed ekraanil punktide loendit.
7. Jõudes sobivasse punkti, vali loetelust punkt ja vali vastuste hulgast õige vastus.
8. Punkti fikseerimiseks libista ekraani ülaosas olev „slider“ vasakult paremale. Iphone puhul vali õige
vastuse variant ja libista õige vastus vasakult paremale.
9. Punkt ongi fikseeritud.
10. Võistluse lõpetamiseks vali menüüst finish ja vali täht F. Aeg läheb siis automaatselt lukku.
8. Tulemused
8.1. Tegemist on hobiklassiga, kus ei määrata üldiselt paremusjärjestust, aga esmakordselt teeme
Vasalemma Offroad Rally poodiumi kolmele parimale TURIST, ENDURO ja ATV klassis. Seikluse
eesmärgiks on pakkuda põnevat ajaviidet, mis sisaldab ka sportklassidele sarnaseid
võistluselemente.
Seiklus loetakse lõppenuks, kui on läbitud kõik kontrollpunktid ja lahendatud ülesanded või
seikluse ajaline limiit on lõppenud.
9. Karistused
9.1 Vaata „Vasalemma Offroad Rally 2022 juhendi lisa 1“ karistuste koondtabel.
10. Loodushoid
10.1. Seiklusel osalemise põhi eelduseks on heatahtlik suhtumine loodusesse ja ohutus.
10.2. Vintsimine kasutades kinnituspunktina puud on lubatud ainult puukaitsevööga,
puude pikali tõmbamine vintsimisel on rangelt keelatud. Vaata „Vasalemma Offroad Rally
2022 juhendi lisa 1“ karistuste koondtabel.
10.3. Keelatud on vintsida elektrimastidest, raudtee taristust ja kontrollpunktidest.
10.4. Keelatud on looduse reostamine mittelooduslike vedelikega (autokütus, õli jm.).
Reostuse kõrvaldab ning vajadusel korvab tekkinud lisakulutused reostuse põhjustanud
seltskond.
10.5. Liikumisel looduses tuleb jälgida, et ei tekitata kahjustusi puudele, keelatud on
kasvavate, elus puude langetamine ja murdmine. Tekitatud kahju hüvitab hiljem otseselt või
kaudselt kahju põhjustanud seltskond.
10.6. Mootorsae kasutamine on keelatud.
10.7. Laagrialas on kohustuslik kasutada vedelikku mitte läbilaskvat aluskatet
mõõtmetega vähemalt 3×4 meetrit kogu võistlussõiduki [sõidukite] all. Kogu laagris
pargitud aja peab võistlussõiduk olema aluskattel. Antud reegli rikkumisel rahatrahv 50
eurot. Korduva rikkumisega kaasneb võistluselt kõrvaldamine.
10.8. Raudteed on lubatud ületada ainult selleks ettenähtud kohtades!
11. Teated ja muu
11.1. Ametlikud teadaanded ja muudatused juhendmaterjalis edastatakse seltskonnale
briifingul või registreerumisel märgitud mobiiltelefonil. Seikluse ametlikuks infoks loetakse
ka kõik briifingul antud korraldused ja selgitused.
11.2. Korraldaja poolt seiklusrajale/ülesõitudele paigaldatud infotahvlitel olev info
täiendavate kiirusepiirangute või muude liikumisreeglite kohta on seiklejatele
kohustuslikuks täitmiseks. Infotahvlite märgistust tutvustatakse briifingul.
11.3. Kui näete rajal olles rikutud kontrollpunkti tähiseid või piirdelinte, tekitatud
looduskahju, peate sellest koheselt informeerima seikluse korraldajaid (helistama
sekretariaati), vastasel korral võidakse lugeda Teid endid süüdlaseks.
11.4. Seikluse katkestanud seltskond peab sellest informeerima korraldajaid (helistama
sekretariaati).
11.5. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi seikluse
toimumise ajas ja kohas, ajakavas ja käigus. Korraldajal on õigus eemaldada käesolevat
juhendit mitte täitvad, samuti ebakained, ebasportlikult ja ebaviisakalt käituvad seiklejad.
11.6. Kõik antud juhendiga mitte määratletud faktid ja probleemid lahendab peakohtunik.